Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Marketing Stad Appingedam

 

Lees hier het volledige wedstrijdreglement van Marketing Stad Appingedam. Klik op de link hieronder om ons reglement als PDF bestand te openen.

Wedstrijdreglement Marketing Stad Appingedam 2020.pdf

 

1. Concept

Vereniging Marketing Stad Appingedam, KVK nummer 72187506, organiseert vanaf juni 2019 een wedstrijd waarbij elke maand prijzen (bv. fietsen) kunnen worden gewonnen. De prijzen worden in de loop van de maand bekendgemaakt op de website www.stadappingedam.nl en social media.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt met een digitale klantenkaart, de Beleef-Stad-Appingedam pas, waarmee digitale punten worden verzameld voor de wedstrijd nadat er bij de deelnemende ondernemers wordt gekocht of geconsumeerd.

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze in de geest van dit reglement beslecht door de organisatoren.

2. Looptijd

De wedstrijd heeft in principe geen vaste einddatum. Dit geldt onder voorbehoud van eventuele omstandigheden waardoor de vereniging de wedstrijd redelijkerwijs niet meer kan houden. De wedstrijd loopt zolang er draagkracht is onder de deelnemende ondernemers en de vereniging Marketing Stad Appingedam bestaansrecht heeft.

3. Deelnemers

Ieder huishouden van de stad Appingedam ontvangt in principe spontaan een Beleef-Stad-Appingedam pas bij aanvang van de wedstrijd. Alle natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen gedurende de gehele looptijd van de wedstrijd een Beleef-Stad-Appingedam pas ophalen bij de deelnemende ondernemers. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar na registratie van de deelnemer op de website www.stadappingedam.nl of via de deelnemende ondernemers. Indien u wenst deel te nemen, dient u uw persoonsgegevens, uw e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer te registreren. Door de registratie, wordt de Beleef-Stad-Appingedam pas geactiveerd.

De functie van de Beleef-Stad-Appingedam pas is tweeledig: naast de mogelijkheid om met de Beleef-Stad-Appingedam pas deel te nemen aan deze wedstrijd, kan iedere deelnemende ondernemer een eigen actie aan de Beleef-Stad-Appingedam pas verbinden. Huidig reglement regelt enkel deelname aan en organisatie van de wedstrijd en regelt niet eventuele eigen acties van individuele ondernemers.

Enkel de deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem meegedeelde gegevens. Marketing Stad Appingedam kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer; dit geldt des te meer wanneer de meegedeelde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op het moment van de trekking. Indien de winnaar om welke reden dan ook niet kan worden geïdentificeerd of kan worden gecontacteerd, wordt gehandeld conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”.

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding in van het wedstrijdreglement, alsook het akkoord dat het wedstrijdreglement door de organisatie indien nodig op elk ogenblik eenzijdig kan worden gewijzigd, alsook het akkoord met elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatie.

Werknemers en bestuursleden van Marketing Stad Appingedam kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

4. Deelname

Deelname aan deze wedstrijd gebeurt door met de Beleef-Stad-Appingedam pas digitale punten in te zamelen. De deelnemer zamelt deze digitale punten in door een aankoop te doen bij de deelnemende ondernemers en dienstenleveranciers in Appingedam of de wekelijkse markt.

De aard van de aankoop bepaalt het aantal digitale punten dat men krijgt. Iedere ondernemer wordt hiertoe ingedeeld in een sector, waarbij per sector het aantal digitale punten per aankoop worden bepaald.

De deelnemer dient de Beleef-Stad-Appingedam pas na elke aankoop te laten scannen bij de ondernemer op een daarvoor voorziene tablet. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is voor een ondernemer om een tablet te gebruiken (bv. taxibedrijven), dient de pas gescand te worden op een door de ondernemer beschikbaar gesteld apparaat (bv. mobiele telefoon).

Deelnemers kunnen de Beleef-Stad-Appingedam pas slechts één maal per ondernemer per etmaal scannen. Meerdere scans per etmaal bij eenzelfde ondernemer leveren geen extra punten op. De ondernemer zal erop toezien dat er per aankoop slechts 1 kaart wordt gescand.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

5. Deelnemende ondernemers

Alle deelnemende ondernemers, met de indeling van iedere ondernemer per sector, alsook het aantal digitale punten dat per aankoop wordt toegekend, zullen vermeld staan op de website www.stadappingedam.nl. De deelname van een ondernemer kan wijzigen tijdens de duur van de wedstrijd.

Marketing Stad Appingedam deelt een ondernemer naar eigen oordeel in per sector. Sectoren die niet worden opgesomd kunnen naar oordeel van de organisator verder worden aangemaakt en ingedeeld. Marketing Stad Appingedam heeft het recht binnen 10 werkdagen na aanvang van een nieuwe scanperiode ondernemers in een andere sector in te delen.

10 Punten- Supermarkt
20 Punten- Bakker, slager, horeca, drogist
30 Punten- Bowlen, speelgoed en games, gereedschappen, kapper, tuin
40 Punten- Kleding, schoenen, beauty en wellness
50 Punten- Elektronica, fotografie,
60 Punten- Brillen, drukwerk, fietsen, financieel, interieur, juwelier
70 Punten- Auto, (web)design, reizen,taxi, vastgoed

Een ondernemer kan geen digitale punten verzamelen in zijn eigen zaak, noch zijn personeel, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang. In geval de zaak wordt uitgebaat via een vennootschap, kan de zaakvoerder/bestuurder, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang, noch het personeel, digitale punten verzamelen in deze zaak. In geval de zaak behoort tot een keten, is deze uitzondering beperkt tot de uitbater, zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang of het personeel verbonden aan deze vestiging.

De deelnemende ondernemers zullen erop toezien dat de tablet niet onbewaakt staat, doch zo dicht mogelijk langs de kassa, tenzij dit om gegronde (organisatorische) redenen niet mogelijk zou zijn en de tablet elders in de zaak (bv. aan de ingang) dient te worden geplaatst. In dit laatste geval dient de ondernemer dit te kunnen verantwoorden ten aanzien van Marketing Stad Appingedam, die desgevallend verplaatsing van de tablet kan eisen. De tablet dient in ieder geval binnen in de zaak van de deelnemende ondernemers te staan (dus niet op de parking of buiten op straat of op de stoep), op straffe van uitsluiting en schrapping van de aldaar verzamelde digitale punten.

6. Prijzenpot 

6.1. Auto
Elk jaar kan er één auto worden gewonnen. De autodealer zal worden vermeld op de website www.stadappingedam.nl. Op de website van Marketing Stad Appingedam zal tijdig worden aangegeven wat de effectief te winnen auto is.

De winnaar kan binnen de termijn en volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement, afzien van het winnen van de auto en kiezen voor een alternatief, met name de Beleef-Stad-Appingedam cadeaukaarten (zie punt 6.2).

De aan Marketing Stad Appingedam meegedeelde keuze met betrekking tot het wel of niet accepteren van de auto is onherroepelijk.

De winnaar heeft de mogelijk om in overleg met de dealer afspraken te maken over extra opties op de auto. De organisatie speelt geen enkele rol met betrekking tot de afspraken tussen de winnaar en de dealer. De winnaar betaalt elke meerprijs zelf. Marketing Stad Appingedam kan in geen geval gehouden zijn tot betaling van een meerprijs ingevolge afwijkende afspraken tussen de autodealer en de winnaar.

De auto kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen een geldbedrag of andere prijzen. Elke deelnemer kan gedurende de looptijd van deze wedstrijd slechts één keer een auto winnen. Indien een winnaar van een auto een tweede keer zou worden getrokken voor een auto, zal er een nieuwe trekking plaatsvinden.

6.2. Alternatief voor de auto: Beleef-Stad-Appingedam cadeaukaarten
De winnaar van de auto heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief in plaats van de auto. De alternatieve prijs bestaat uit meerdere Beleef-Stad-Appingedam cadeaukaarten met een gezamenlijke totale bruto waarde van 50 % van de cataloguswaarde excl. BTW van de te winnen Auto, met een maximum van 7.500,00 euro, mits deze keuze tijdig gebeurt.

De winnaar van de alternatieve prijs betaalt de kansspelbelasting. Marketing Stad Appingedam brengt de op dat moment geldende wettelijke kansspelbelasting in mindering op de bruto waarde van de prijs. De wettelijk geldende kansspelbelasting in 2019 is 30,1% van de bruto waarde van de prijs.

In afwijking van de normale voorwaarden, blijven deze Beleef-Stad-Appingedam cadeaukaarten twee jaar geldig in plaats van de normale termijn van één jaar.

6.3. Andere prijzen
Gedurende de wedstrijd kunnen er iedere maand prijzen gewonnen worden (bv een fiets). De prijzen zullen vermeld staan op de website van Marketing Stad Appingedam en via social media kanalen.

De prijzen kunnen in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen een geldbedrag of andere prijzen.

Marketing Stad Appingedam neemt de te betalen kansspelbelasting voor zijn rekening. Het wettelijk geldende kansspelbelastingtarief in 2019 is 30,1%.

7. Trekking winnende nummers

Na iedere scanperiode wordt uit alle tijdens deze periode ingezamelde digitale punten de winnaar(s) van de prijzen getrokken. De trekking van de auto vindt plaats onder toezicht van een notaris.

Nadat een trekking heeft plaatsgevonden begint iedere pashouder weer op “0”. De ingezamelde punten uit één scanperiode worden niet meegenomen in de loterij van de daaropvolgende scanperiode. De ingezamelde digitale punten van de deelnemers op de Beleef-Stad-Appingedam pas met betrekking tot de oude scanperiode vervallen binnen 5 werkdagen na aanvang van een nieuwe scanperiode.

Digitale punten die binnen 5 werkdagen na aanvang van een nieuwe scanperiode verzameld zijn, hebben betrekking hebben op de nieuwe scanperiode en worden niet verwijderd.

8. Contact opnemen met de winnaar door Marketing Stad Appingedam

8.1. Auto
Marketing Stad Appingedam zal de winnaar van de auto per aangetekend schrijven op het adres dat werd opgegeven door de winnaar op de hoogte brengen. De aangetekende zending wordt verstuurd binnen vijf werkdagen na de dag van de trekking.

Marketing Stad Appingedam zal daarnaast alle redelijke inspanningen leveren om de winnaar van de auto te bereiken via andere communicatiemiddelen (waaronder e-mail en telefoon), voor zover Marketing Stad Appingedam over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Marketing Stad Appingedam een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.

De winnaar(s) zullen eveneens op de website van Marketing Stad Appingedam worden vermeld.

Vanaf de dag volgend op de datum op de poststempel heeft de winnaar een termijn van één maand om zich kenbaar te maken bij Marketing Stad Appingedam. Bij gebreke aan duidelijkheid hieromtrent begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de aangetekende zending waarbij de winnaar op de hoogte wordt gebracht, werd gedateerd.

De winnaar kan zich binnen deze termijn ofwel mondeling ofwel per e-mail kenbaar maken, waarna hij een bevestiging van Marketing Stad Appingedam zal ontvangen.

Inbegrepen deze eerste termijn van één maand (ongeacht of de winnaar van de auto eerder contact opneemt met Marketing Stad Appingedam) heeft de winnaar van de auto een termijn van 6 weken vanaf de voormelde aanvangsdatum om aan Marketing Stad Appingedam zijn keuze door te geven voor de auto dan wel voor het alternatief, zijnde de Beleef-Stad-Appingedam cadeaukaarten. Deze keuze is onherroepelijk en dient schriftelijk aan Marketing Stad Appingedam te worden meegedeeld en dient Marketing Stad Appingedam binnen de opgegeven termijn te bereiken, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van Marketing Stad Appingedam zal ontvangen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de prijs.

Indien de winnaar de auto kiest, dan beschikt hij over een termijn van 14 dagen vanaf het verstrijken van voormelde termijn van 6 weken om afspraken te maken met de autodealer, tenzij de winnaar anders overeenkomt met de autodealer.


8.2. Andere prijzen
De winnaars zullen op de website van Marketing Stad Appingedam worden vermeld.

Marketing Stad Appingedam zal de winnaars eveneens contacteren per e-mail. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, zal Marketing Stad Appingedam de winnaar contacteren per gewone post, voor zover Marketing Stad Appingedam over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Marketing Stad Appingedam een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.

De winnaars dienen hun prijs binnen een termijn van twee maanden vanaf de trekking af te halen bij de desbetreffende ondernemer tenzij anders zou worden vermeld op de website dan wel in de communicatie van Marketing Stad Appingedam aan de winnaars.

9. Overdraagbaarheid van de prijs door de winnaar van de auto

De winnaar van de auto kan de prijs overdragen aan een familielid in 1e of 2e rang of aan de vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is op het ogenblik van de trekking, mits de overnemer alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden strikt naleeft en zich onderwerpt aan het wedstrijdreglement en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

De fiscale, financiële of welke gevolgen dan ook van deze overdracht, zijn volledig ten laste van de winnaar en/of de overnemer, zonder verhaal tegen Marketing Stad Appingedam.

10. Afwezigheid van winnaar

In het geval dat de winnaar niet of niet tijdig kan worden geïdentificeerd, wanneer de winnaar de prijs niet in ontvangst wenst te nemen of niet tijdig opvraagt, als ook enige andere reden te wijten aan de winnaar waardoor de prijs niet of niet tijdig kan of zal worden ter beschikking gesteld, zal het bestuur een besluit nemen over wat er met de prijs gebeurt.

11. Zichtbare en verborgen gebreken – niet-conforme levering

Marketing Stad Appingedam kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen prijs, noch voor de niet-conforme levering. Marketing Stad Appingedam kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen prijs.

De prijswinnaars kunnen desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de deelnemende ondernemers die de prijs aanbieden.

12. Misbruiken-bedrog

Bij misbruiken, bedrog of (poging tot) manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zal de betrokken deelnemer en/of ondernemer en/of autodealer of enige andere betrokkene, uit de wedstrijd kunnen uitgesloten worden. De organisatie beslist op autonome wijze over deze uitsluiting, zonder enig recht van verhaal of beroep.

13. Persoonsgegevens en afbeelding winnaar

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie de toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden die gelinkt zijn aan de wedstrijd.

14. Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Marketing Stad Appingedam, KVK nummer 72187506. of de door haar in het kader van deze opdracht (in onderaanneming) aangestelde personen of vennootschappen.

Vereniging Marketing Stad Appingedam verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De organisatie en verloop van deze wedstrijd, waaronder het verzamelen van de digitale punten, de trekking van de winnaars en om contact op te nemen met de winnaars.

Intern gebruik door Marketing Stad Appingedam in het kader van en ter bevordering van haar doel, met name de ondersteuning van de ondernemers in Appingedam. In dit kader kunnen de gegevens bv. gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven door Marketing Stad Appingedam. Het opstellen van statistieken en marktonderzoeken.

De persoonsgegevens worden eveneens overgemaakt aan de ondernemers bij wie de deelnemer zijn Beleef-Stad-Appingedam pas heeft gescand. De ondernemer in kwestie kan de gegevens voor commerciële doeleinden aanwenden, tenzij de deelnemer zich hiertegen verzet. De deelnemer kan dit verzet per ondernemer uitoefenen door in te loggen op de website www.stadappingedam.nl en bepaalde of alle ondernemers uit te vinken.

Door registratie van de Beleef-Stad-Appingedam pas en deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer met volledige kennis van zaken dat de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doelstellingen zal worden aangewend.

De deelnemer beschikt op elk moment over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de hogervermelde overdracht van deze gegevens met het oog op direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, kan de deelnemer zoals hierboven vermeld inloggen op de website www.stadappingedam.nl en de nodige aanpassingen doorvoeren of zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking Vereniging Marketing Stad Appingedam, Postbus 300 9900 AA Appingedam (of per e-mail aan Marketing Stad Appingedam) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

15. Wijzigingen wedstrijdreglement – wijzigingen wedstrijd

Het is Marketing Stad Appingedam toegestaan éénzijdig wijzigingen en aanvullingen (o.m. in functie van ontstane noden of problemen) aan te brengen aan het wedstrijdreglement. Marketing Stad Appingedam heeft geen verplichting om deelnemers van de wedstrijd op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en aanvullingen van het wedstrijdreglement.

Marketing Stad Appingedam kan beslissen om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen. Marketing Stad Appingedam kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Eventuele afwijkende bepalingen en aankondigingen op de website www.stadappingedam.nl (bv. in verband met de prijzen) primeren steeds op het wedstrijdreglement.

16. Aansprakelijkheid

Marketing Stad Appingedam kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van haar partners (bv. de ondernemers en de producent van de software en de Beleef-Stad-Appingedam pas), autodealers of leveranciers van de prijzen) voor wat betreft de niet-nakoming van de op hen rustende verplichtingen, zoals bv. het leveren van de prijs of het ter beschikking stellen van de tablet. Marketing Stad Appingedam zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden en bv. een andere prijs ter beschikking te laten stellen.

De inhoud van het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van Marketing Stad Appingedam gelden onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Druk- spel- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Marketing Stad Appingedam.